Giấy in kim k75mm

Giấy in kim k75mm có loại 1, 2, 3 liên, liên thứ nhất in bằng mực, liên thứ hai, ba in bằng than carbon. Khác với giấy in nhiệt giấy in kim k75mm phải sử dụng băng mực mới in được hóa đơn

Danh mục:

6.000

Quantity